Quà mừng thọ

TRANH ĐỒNG CHỮ LỘC (Kích thước 48cm x 68cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC (Kích thước 38cm x 54cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC (Kích thước 48cm x 68cm)