Tranh phú quý

TRANH ĐỒNG CÁ RỒNG (Kích thước 38cm x 68cm)