Tranh chữ Thọ

TRANH ĐỒNG CHỮ THỌ (Kích thước 48cm x 68cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ THỌ (Kích thước 48cm x 68cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ THỌ (Kích thước 68cm x 48cm)