Tranh chữ Lộc

TRANH ĐỒNG CHỮ LỘC (Kích thước 48cm x 68cm)